KonecchlumíOkres Jičín
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1226. Na přelomu 16. a 17. století vlastnil vesnici Vilém starší Konecchlumský z Konecchlumí, jeden z 27 vůdců stavovského povstání popravených v roce 1621 na Staroměstském náměstí.
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Úřední deska > VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHYVyvěšeno: 5. 9. 2019
Sejmuto: 7. 10. 2019

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle

ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění

některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“),

v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující

opatření obecné povahy,

kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod

č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 následovně:

I.

Vkládá se nový bod 2. 5., který zní:

„2. 5. se stanoví, že při zalesňování v období do 31. prosince 2022 je odchylně od

ustanovení § 29 odst. 1 lesního zákona možno použít reprodukční materiál lesních dřevin

z kterékoli přírodní lesní oblasti a nadmořské výšky. To neplatí pro zalesňování

reprodukčním materiálem smrku ztepilého. Pravidla nakládání s reprodukčním materiálem

lesních dřevin podle zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu

lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa

a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu

41508/2019-MZE-16212 2

s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů, nejsou tím

dotčena.“

II.

Příloha č. 1 opatření obecné povahy č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 se

nahrazuje přílohou č. 1, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.

III.

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou je

toto opatření obecné povahy oznámeno, na úřední desce Ministerstva zemědělství.

IV.

Toto opatření obecné povahy se zveřejní též na úředních deskách obecních úřadů obcí

s rozšířenou působností.

Odůvodnění:

Od vydání opatření obecné povahy č.j. 18918/2019-MZe-16212 ze dne 3. 4. 2019, které je

tímto opatřením obecné povahy měněno, došlo ke změně okolností při vývoji kalamitního

poškození lesních porostů, na což reaguje Ministerstvo zemědělství touto změnou.

K vložení nového bodu 2. 5.:

Ustanovení § 51a odst. 1 lesního zákona umožňuje rozhodnout o nezbytných opatřeních

odchylných od ustanovení § 29 odst. 1 lesního zákona. Odchylné opatření podle bodu 2. 5.

spočívá v tom, že se na stanovenou dobu, tedy na dobu od nabytí účinnosti tohoto opatření

obecné povahy do 31. prosince 2022 umožňuje v kalamitou postižených regionech (viz

příloha č. 1 - územní působnost tohoto opatření) použít k obnově lesa reprodukční materiál

lesních dřevin z kterékoli přírodní lesní oblasti a nadmořské výšky.

Toto odchylné opatření je odůvodněno potřebou, resp. nutností zabezpečit provedení obnovy

lesů i v případech, kdy dojde v kalamitou postižených regionech k lokálnímu nedostatku

sadebního materiálu ze stejné nebo odpovídající přírodní lesní oblasti a z odpovídající

nadmořské výšky, a bude tedy třeba použít sadební materiál, který nebude splňovat

podmínku stanovenou v § 29 odst. 1, věta prvá, lesního zákona. Reprodukční materiál smrku

ztepilého je z ustanovení bodu 2. 5. vyloučen z toho důvodu, že jeho množství v potřebné

kvalitě je na trhu dostatek i v kalamitou postižených regionech. Cílem tohoto opatření je

zajištění dostatečného množství sadebního materiálu stanovištně vhodných, zejména

melioračních a zpevňujících dřevin, potřebných pro vznik druhově pestrých lesních porostů,

které budou lépe odolávat předpokládaným dopadům klimatické změny.

Tímto odchylným opatřením nejsou dotčeny ostatní povinnosti a omezení, stanovená v § 29

lesního zákona, zejména povinnost vlastníka lesa vést evidenci o původu reprodukčního

materiálu použitého k obnově lesa.

Dotčena nejsou ani pravidla nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin, stanovená

zákonem č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin

lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování,

a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem

lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů.

41508/2019-MZE-16212 3

Ke změně přílohy č. 1:

Ke změně přílohy č. 1 (změna územní působnosti opatření) bylo nezbytné přistoupit

z důvodu změny okolností od doby vydání opatření obecné povahy č.j. 18918/2019-MZe-

16212 ze dne 3. 4. 2019, jak vyplývá ze skutečností známých Ministerstvu zemědělství

z úřední činnosti, zejména z vyhodnocení vývoje napadení kalamitou zasažených oblastí na

základě vyhodnocení dat z dálkového průzkumu země i terestrických šetření.

Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 správního

řádu).

Ing. Václav Lidický

ředitel odboru hospodářské úpravy

a ochrany lesů

Přílohy:

1. Seznam katastrálních území, v nichž platí opatření 2. 1. až 2. 4. uvedená

v opatření obecné povahy č.j. 18918/2019-MZe-16212 ze dne 3. 4. 2019 a opatření

2. 5. uvedené v tomto opatření.

 

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 5. 09. 2019 17:59