KonecchlumíOkres Jičín
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1226. Na přelomu 16. a 17. století vlastnil vesnici Vilém starší Konecchlumský z Konecchlumí, jeden z 27 vůdců stavovského povstání popravených v roce 1621 na Staroměstském náměstí.
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Úřední deska > Veřejná vyhláška obecné povahy - odbor dopravy a silničního hospodářství

Veřejná vyhláška obecné povahy - odbor dopravy a silničního hospodářstvíVyvěšeno: 26. 9. 2019
Sejmuto: 14. 10. 2019

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně

příslušný správní orgán dle ustanovení § 124 odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na

pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění (dále jen zákona), na

základě ust. § 77 odst. 1 písmene b) zákona, ust. 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen správní řád), k podnětu společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o.,

odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, oblast Hradec Králové, IČO: 48035599, Nádražní 486,

517 21 Týniště nad Orlicí, kterou zastupuje společnost INKA dopravní značení Hradec Králové s.r.o.,

IČO: 27478866, Obránců míru 258, 503 02 Předměřice nad Labem, o z n a m u j e, že

stanoví

po projednání s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje,

územním odborem Jičín, dopravním inspektorátem, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 a 5 zákona č.

361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném

znění a vyhlášky č. 294/2015 Sb., který vydal stanovisko č.j. KRPH-94458-1/ČJ-2019-050406 ze dne

19. září 2019

přechodnou úpravu provozu

na silnici I/32 v obci Libuň, Budčeves; dále na silnici I/35 v obci Bílsko u Hořic, Podhorní Újezd

a Vojice, Konecchlumí, Podůlší, dle grafického znázornění v příloze.

2

za podmínek:

Dopravní značení proveďte jako: přenosné dopravní značení, přenosné dopravní zařízení,

světelné signály

Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada

Provedení dopravního značení: retroreflexní

Silnice: I/32, I/35

Platnost úpravy: 01.10.2019 – 31.10.2019

v tomto období:

I/35 Bílsko u Hořic 3 dny

I/35 Podůlší 1 den

I/35 Podhorní Újezd a Vojice 1 den

I/35 Konecchlumí 2 dny

I/32 Libuň 1 den

I/32 Budčeves 1 den

Důvod: lokální opravy

Osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy:

pan Petr Ryšan, tel. 606 692 641 (SWIETELSKY stavební s.r.o.)

Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:

1) Dopravní značení, dopravní zařízení, světelné signály proveďte dle přiloženého

situačního plánku, pokud je tento nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle

slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.

2) Dopravní značení, dopravní zařízení, světelné signály je nutno průběžně kontrolovat a zjištěné

závady neprodleně odstraňovat.

3) Výstražná světla budou v činnosti nepřetržitě.

4) V průběhu omezení bude dbáno o neporušenost a úplnost dopravního značení. V případě

rozporu s navrženou přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích, bude stávající

dopravní značení místních úprav provozu zakryto, nebo bude jeho platnost zrušena

přeškrtnutím dle TP 66 – „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních

komunikacích“ (dále jen TP 66).

5) V době prací v rámci pracovního místa do 50 m bude v pracovní době provoz řízen řádně

proškolenými pracovníky stavby, mimo pracovní dubu bude silnice I/32 a I/35 bez

omezení (výjimkou jsou technologické a bezpečnostní důvody) – budou uvolněny jízdní

pruhy, dopravní značení bude u kraje vozovky a dopravní značení bude zakryto příp. jeho

platnost zrušena přeškrtnutím dle TP 66. Dle potřeby bezpečnosti po pracovní době

může být ponecháno v místě prací svislé dopravní značení č. A 15 s B 20a „70“ příp. „50“

mimo obce a „30“ v obci a dopravní zařízení č Z4a příp. Z4d u krajnice s ukončením

omezení svislým dopravním značením č. B 26. Omezení nejvyšší dovolené rychlosti

může být ponecháno pouze v odůvodněných případech na dobu nezbytně nutnou

z pohledu bezpečnosti.

6) Zhotovitel zajistí řízení provozu po celou dobu kyvadlového řízení provozu pomocí náležitě

poučených osob, vybavených výstražným oblečením dle příslušných ustanovení TP 66, dále

vybavených audio pojítky. Tyto osoby nebudou vykonávat jinou pracovní činnost.

7) Případná místa pojížděných příčných hran frézování vozovky, budou po celou dobu omezení

zvýrazněna reflexní barvou. Hrana frézování bude dále označena pomocí dopravní značky A 7b

osazené s výstražným světlem S 7, doplněna o dodatkovou tabulku E 13 “Hrana frézování” a E

3a “25m”, umístěné 25 m před hranou, společně s dopravní značkou B 20a „30“ příp. „20“.

Hodnota omezení bude stanovena s ohledem na výšku a provedení hrany.

8) Směrovací desky budou umístěny tak, aby volný jízdní pruh, ve kterém bude veden

kyvadlový provoz, byl šířky minimálně 3 m.

9) Řízení provozu bude zajištěno pouze na nezbytně nutnou dobu. Zhotovitel je povinen

pokud to bude možné obnovit obousměrný provoz na silnici I/32 a I/35.

3

10) Žadatel bude o prováděných činnostech informovat písemně min. 3 pracovní dny před

započetím prací místně příslušný dopravní inspektorát. K podání informací složí

emailová adresa: jc.di.komunikace@pcr.cz (DI ÚO Jičín). Informace bude obsahovat

termín provádění prací včetně stanoveného DZ s vymezeným úsekem.

V případě časové kolize s plánovanými, či povolenými akcemi na komunikacích budete

upozorněni na skutečnost, že vámi ohlášenou činnost nebude v tomto termínu možné

z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu provádět.

11) Na silnici I/32 a I/35 bude na místě vyhodnocováno rozmístění a řešeno případné doplnění

dopravního značení a dopravního zařízení. V případě vzniku v dopravně inženýrském opatření

nepředpokládaných problémů v provozu na pozemních komunikacích, může být ze strany

zdejšího správního úřadu požadováno další doplnění nebo úprava dopravního značení a

dopravního zařízení.

12) V případě přerušení prací bude při možnosti obnovení plného provozu navržené přechodné

dopravní značení zakryto nebo odstraněno do doby pokračování prací. Po definitivním ukončení

prací bude dopravní značení umístěné v souvislosti s omezením neprodleně odstraněno.

13) Dopravní značení bude za snížené viditelnosti doplněno o osvětlení pomocí výstražných světel

S7, dle obecných zásad pro jejich umístění a v provedení a počtech dle příslušných schémat

Technických podmínek TP 66.

14) Přechodné dopravní značky musí být umístěny na podpěrných sloupcích v provedení s

červenobílými reflexními pruhy. Dopravní značení bude na předepsaných podstavcích a

sloupcích pro dopravní značení a průběžně bude kontrolována jeho funkčnost a umístění.

15) Značky umístěné na podstavcích budou zatíženy tak, aby nedocházelo k jejich pádu vlivem

klimatických podmínek (vítr).

16) Dopravní značení bude umístěno tak, aby netvořilo překážku rozhledových poměrů křižovatek a

sjezdů.

17) Vodorovná vzdálenost bližšího okraje stálé značky nebo její konstrukce od vnějšího okraje

zpevněné části krajnice nebo od obrubníku je 0,50 – 2,00 m. Vodorovná vzdálenost bližšího

okraje přenosné značky od jízdního nebo pomocného pruhu je 0,50 – 4,00 m.

18) Přenosné značky se umísťují spodním okrajem ve výšce nejméně 0,6 m nad úrovní vozovky a

pokud možno v jednotné výšce v rámci pracovního místa.

19) Umístění přechodných dopravních značek musí splňovat podmínky stanovené v publikaci TP č.

66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, III. vydání,

schválené MD ČR pod č.j. 21/2015-120-TN/1, ze dne 12.3.2015, účinností od 1.4.2015.

20) Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat příloze vyhlášky č. 294/2015 Sb., a

ČSN EN 12 899-1, ČSN EN 1463-1.

21) Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo

kontrolním orgánům.

Odůvodnění:

Společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, oblast Hradec

Králové, IČO: 48035599, Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí, kterou zastupuje společnost INKA

dopravní značení Hradec Králové s.r.o., IČO: 27478866, Obránců míru 258, 503 02 Předměřice nad

Labem, podala podnět ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru dopravy a silničního

hospodářství, ke stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/32 v obci Libuň, Budčeves; dále na

silnici I/35 v obci Bílsko u Hořic, Podhorní Újezd a Vojice, Konecchlumí, Podůlší, dle grafického

znázornění v příloze.

Důvodem je přechodná úprava provozu na silnici I/32 a I/35 při lokálních opravách v příloze

znázorněných úsecích.

Podnět byl projednán s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého

kraje, územním odborem Jičín, dopravním inspektorátem, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 zákona

č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném

znění a vyhlášky č. 294/2015 Sb., který vydal stanovisko č.j. KRPH-94458-1/ČJ-2019-050406 ze dne

19. září 2019. Správní orgán se s tímto posouzením ztotožňuje.

Správní orgán podnět posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na

pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a dle vyhlášky č. 294/2015

Sb., v souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona stanovil přechodnou úpravu provozu ve shora uvedeném

znění.

4

Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ust. § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný

prostředek.

Otisk úředního razítka

Z p. Ing. Jaroslav Vaňásek

referent oddělení silničního hospodářství

Příloha: navržené dopravně inženýrské opatření

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a

zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po

dobu 15 dnů na úřední desce a po této lhůtě vráceno zpět odboru dopravy a silničního hospodářství

Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Toto opatření obecné povahy bude rovněž vyvěšeno na úřední desce obce Bílsko u Hořic, Podůlší,

Podhorní Újezd a Vojice, Konecchlumí, Libuň, Budčeves.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 26. 09. 2019 18:16